Return on Expectation Measurement
"I'm not terribly interested in learning, but I'm passionate about performance."  (Charles Jennings)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Pricing
Registreer
URL vergeten?
Gebruiksvoorwaarden
Training & demo's
Contact

 

Gebruiksvoorwaarden

  Gegevensgebruik

  Organisaties en personen die gebruik maken van www.roem.be hebben recht op privacy en bescherming.

  Scope van de gegevensverwerking
  • ROEM is opgezet om data over opleidingen of trainingen te verzamelen om deze opleidingen en trainingen (en breder het opleidingsbeleid) te verbeteren.
  • ROEM is niet gebouwd om persoonlijke informatie over respondenten in te zamelen in het kader van hun persoonlijke vaardigheden, gedrag, kennis, prestaties of bijdrage aan de organisatie.
  • ROEM verzamelt data over opleidingen en trainingen aan de hand van vragenlijsten bij belanghebbenden zoals cursisten, leidinggevenden, trainers en collega’s.

  Dataverwerking en -classificatie
  • ROEM is een Cloud Service (Public, Service Model: SaaS)
  • Er worden in ROEM antwoorden gegeven door respondenten, verzameld en verwerkt. De aard van de vragen (en bijgevolg het ‘soort’ antwoorden) worden door de accounthouder beslist.
  • Er worden standaard geen persoonsgegevens opgevraagd in ROEM. ROEM voldoet op deze manier aan de eisen voor informatiebeveiliging gesteld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de hierop geënte wijzigingen en aanvullende wetgeving. Zie 'anonimiteit'.
  • Opgeladen persoonsgegevens, zoals mailadressen zijn eigendom van de accounthouder en worden alleen binnen de applicatie gebruikt.
  • Er is standaard geen correlatie voorzien tussen emailadressen/persoonsgegevens en antwoorden.
  • ROEM groepeert data om benchmarking mogelijk te maken op niveau van rollen, leeractiviteiten, rubrieken ... Organisaties kunnen zichzelf niet benchmarken met andere organisaties.
  • Elke partij verbindt er zich toe om alle gegevens die ze direct of indirect van de andere partij krijgt strikt geheim te houden, tenzij in onderling akkoord wordt overeengekomen dat data mag worden verwerkt voor een bijkomend doeleinde.

  Anonimiteit
  • De antwoorden op de vragenlijsten in ROEM zijn anoniem of worden anoniem verwerkt.
  • Er zijn standaard geen vragen met PII (personal identifiable information) in de enquêtes voorzien. Er worden geen antwoorden herleid worden aan de PPI van respondenten.
  • De accounthouder kan op eigen initiatief op twee manieren van deze anonimiteit afwijken, en niet-anonieme vragenlijsten afnemen.
   • hij vraagt PPI op in de enquêtes, vb. Geef uw naam op.
   • hij kiest voor ROEM 4.0 inclusief de optie op het versturen van niet-anonieme vragenlijsten. Wie hiervoor kiest garandeert dat de scope van de gegevensverwerking van ROEM (zie hoger) gegarandeerd wordt. Op elke vragenlijst wordt standaard verwezen naar de niet-anonieme verwerking.
  • Indien de accounthouder hetzij expliciet, hetzij impliciet, naar persoonsgegevens vraagt, dient hij te verwijzen naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven, en eventuele andere ‘rechten’ van respondenten. In dit geval dient de accounthouder en zijn personeel, zich te houden aan de voorwaarden en beschermingsmaatregelen uit voornoemde wet.

  Opslag data en backup
  • Bedrijfsopleidingen bvba is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de tool inclusief de technische uitbating, opslag en technische beveiliging van de gegevens en de technische ondersteuning.
  • Data worden opgeslagen op de servers van de leverancier, i.c. Bedrijfsopleidingen.be bvba bij Combell nv
  • De data worden opgeslagen in België. Per 01/12/2015 heeft Combell nv 3 datacenters in Brussel.
  • Combell nv is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

  Toegankelijkheid data
  • Elke geïnteressseerde in ROEM geeft via een aanvraagformulier een (voorstel tot een) unieke URL op, alsook het mailadres van één accounthouder op.
  • Deze accounthouder krijgt via dit adres 1 unieke URL toegewezen. Deze URL is slechts toegankelijk via 1 paswoord en 1 login. Beiden worden bezorgd aan de beheerder, vermeld in het aanvraagformulier. Hij/zij krijgt op deze manier toegang tot de tool, middels een persoonlijke account en paswoord teneinde de data te kunnen verzamelen.
  • De leverancier raadt de accounthouder van dit paswoord en login aan om deze naar eigen wens te wijzigen. Het hanteren van een veilig wachtwoord wordt aangeraden.
  • Deze accounthouder kan lees- en schrijfrechten toedienen aan anderen. Op dat ogenblik creëert hij/zij nieuwe accounts en dus accounthouders. De accounthouder is op die manier verantwoordelijk voor de toegang tot de gegevens door haar eigen personeelsleden en de verwerking van de gegevens door haar eigen personeelsleden, alsook van anderen aan wie ze beheer- en/of schrijfrechten toekent.
  • Bedrijfsopleidingen.be zal erover waken dat interventies door het eigen personeel en eventueel ingezette externe medewerkers met de gepaste zorgvuldigheid gebeuren zodat de belangen en verplichtingen van de accounthouder en diens belanghebbenden (personeel, cliënten, derden, overheden) niet worden geschaad.

  Archivering en beëindiging
  • De accounthouder kan op alle momenten de data raadplegen, ook de gearchiveerde data.
  • Alle data blijft eigendom van de accounthouder.
  • Bij beëindiging van de overeenkomst kan de accounthouder alle info opslaan op eigen dragers, en krijgt daartoe van de leverancier 2 maanden de tijd nà beëindiging van de overeenkomt.
  • Bij beëindiging van de overeenkomst worden door ROEM alle rechtstreeks aan de accounthouder gelieerde data verwijderd.

  Business Continuity
  • De services en SLA’s van Combell garanderen een permanente beschikbaarheid van de tool.
  • Bedrijfsopleidingen.be zorgt binnen de 48 uur voor een antwoord op een vraag indien gesteld per mail.

  Community
  • Gebruikers zijn aanwezig op de jaarlijkse Community of Users en/of informeren andere gebruikers over hun ervaringen / user experience (UX).
  • Deze UX wordt jaarlijks in een (online) overleg besproken tussen gebruiker en Bedrijfsopleidingen.be. Op jaarbasis wordt hier 2 uur voor voorzien door beide partijen.

  Data transport
  • Een mogelijk risico is datatransport. Om die reden voorziet ROEM de mogelijkheid om de antwoorden te versturen via een beveiligde HTTPS-connectie. Bedrijfsopleidingen.be adviseert haar accounthouders om alle dataverkeer te encrypteren via een SSL-certificaat. Deze is inbegrepen in REOM 4.0.


  Accounts

  Het gebruik van het met ESF-middelen gebouwde ROEM 1.0 is kosteloos voor alle individuele medewerkers van organisaties (met een account) in het kader van hun POP. Ook 'kleine' gebruikers zoals KMO's moeten geen bijdrage betalen om ROEM 1.0 te gebruiken. Het volstaat om de onkosten eigen aan hosting, onderhoud en training € 295.00 ex btw ROEM 2.0 t.e.m. 4.0 werden niet met ESF-middelen gebouwd en zijn daardoor iets duurder. Op deze manier komen we tot volgende prijssetting:

  • In deze prijzen is begrepen:
   • Toegang tot de tool voor één kalenderjaar
   • Volgen van de ROEM-workshop door één of twee deelnemers. Per organisatie is er 4 uur post-training support via mail begrepen, mits deze support wordt gegeven aan een persoon die minder dan 3 maanden geleden een training volgde.
   • Organisaties die geen training volgen kunnen op 1 uur support via mail rekenen.
  • Opties
   • Consultancy en maatwerk: € 750.00 per dag (€ 425.00 per halve dag)
   • SSL/Https ipv http: € 495.00 per jaar
   • Extra deelnemer training: € 175.00Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact