Return on Expectation Measurement
"If you don’t know where you’re going, any place will do."  (Alice in Wonderland)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Pricing
Registreer
URL vergeten?
Gebruiksvoorwaarden
Training & demo's
Contact

 

Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid Bedrijfsopleidingen.be BV

De voorwaarden in deze overeenkomst zijn van toepassing vanaf 30 mei 2018 en gaan uit van de onderneming Bedrijfsopleidingen.be bv, met zetel te 8200 Brugge, Zandstraat 539, BE 0811.228.321 en kadert in het gebruik van o.a. de diensten:

  is een databank met trainingen en leerlocaties waar aanbod en vraag worden samengebracht: je kan je op deze databanken inschrijven als aanbieder of afnemer. Je kan je inschrijven voor trainingen, events, nieuwsbrieven, jobs,…

  is een online tool die klanten toelaat data over opleidingen of trainingen te verzamelen om deze opleidingen en trainingen (en breder het opleidingsbeleid) te verbeteren. Klanten verzamelen via ROEM data aan de hand van vragenlijsten bij gebruikers zoals cursisten, leidinggevenden, trainers en collega’s.

  Deze tool bestaat in 4 versies: ROEMProefessional, ROEM Click & Go, ROEM Business en ROEM Enterprise. Elke versie heeft specifieke kenmerken.

  is een lerend netwerk van opleidingsprofessionals.

In het kader van onze diensten kan het voorkomen dat persoonlijke gegevens met ons worden gedeeld, zodat wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf … (zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn “persoonsgegevens”.

Het privacybeleid is van toepassing op die persoonsgegevens die we over personen verzamelen /opslaan met als doel de klant onze diensten i.c. tools in de allerbeste omstandigheden aan te bieden.

Organisaties en personen die gebruik maken van deze diensten, verder genoemd de “klant” zijn verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij verzamelen via onze diensten, i.c. tools.

Alle gebruikers (de zogenaamde betrokken natuurlijke personen) die via deze klanten gebruik maken van onze diensten hebben recht op privacy en bescherming. Bedrijfsopleidingen.be bv stelt in de hoedanigheid van verwerker, m.b.t. tot zijn opdracht voor het leveren van de hierboven opgesomde diensten, i.c. tools zoveel als mogelijk in het werk om de privacy van deze personen te beschermen.

Door gebruik te maken van de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv of door persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt de klant de praktijken die in deze overeenkomst worden beschreven.


De verwerking van persoonsgegevens

Bedrijfsopleidingen.be bv als Verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijfsopleidingen.be bv verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de registratie op een van onze diensten of platformen, bij de invoer of import van gebruikers, of wanneer door Bedrijfsopleidingen.be bv zelf diensten worden verleend:

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen naargelang het risico.Bedrijfsopleidingen.be bv verwerkt persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:
 • klantenbeheer;
 • informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerpen dat de klant kan aanbelangen;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • de klant te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
 • de klant te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij de klant af te leveren;
 • het afhandelen van betalingen;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist, maar dit steeds duidelijk is naar de betrokkene toe;

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Bedrijfsopleidingen.be bv gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Bedrijfsopleidingen.be bv zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website(s) naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de klant. Ook kan Bedrijfsopleidingen.be bv hiermee zijn website(s) optimaliseren. De klant kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de klant ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

Bedrijfsopleidingen.be bv als Verwerker

Met betrekking tot de verwerking van eventuele persoonsgegevens, die door de klant worden opgeslagen op het door Bedrijfsopleidingen.be aangeleverde platform, zal de klant de rol van “Verwerkingsverantwoordelijke” en Bedrijfsopleidingen.be bv de rol van “Verwerker” hebben, zoals beschreven in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). De instructies van de klant beperken zich tot het afleveren van een goed functionerend platform (black box) dat instaat voor het opslaan van deze gegevens of de diensten die werden overeengekomen die Bedrijfsopleidingen.be levert aan de Klant.

De klant aanvaardt dat Bedrijfsopleidingen.be bv optreedt als een leverancier van diensten, o.a. een online platform. Bedrijfsopleidingen.be bv heeft niet de verplichting om de gegevens die door de klant worden opgeslagen op deze platforms te controleren of er kennis van te hebben. Bedrijfsopleidingen.be bv heeft evenwel het recht (maar niet de plicht) om die gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, als die gegevens naar het redelijk oordeel van Bedrijfsopleidingen.be bv illegaal zijn, of de rechten van derden schenden (of dreigen te schenden). Bedrijfsopleidingen.be bv heeft eveneens het recht om die gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen op verzoek van de bevoegde autoriteiten.

Bedrijfsopleidingen.be bv zal deze persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van de klant en/of in overeenstemming met de levering van de diensten uit de overeenkomst tussen bedrijfsopliedingen.be en de klant, of zoals wordt vereist door de wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit. In dat laatste geval zal Bedrijfsopleidingen.be bv de klant vooraf informeren voor zover als mogelijk, tenzij de relevante wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit dat verbiedt.

De klant aanvaardt dat hij de primaire verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens en volgt het door Bedrijfsopleidingen.be bv voorziene design op behoorlijke en juiste wijze op. Bedrijfsopleidingen.be bv zal, rekening houdende met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, de klant in de mate van het mogelijke bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 GDPR. De klant zal al deze bijstandsprestaties vergoeden.

 • Bijstand inzake beveiliging van de verwerking (Artikel 32 GDPR).
 • Bijstand inzake datalek (Artikelen 33 en 34 GDPR) – Bedrijfsopleidingen.be bv informeert de klant zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
 • Bijstand inzake een Privacy Impact Assessment (Artikelen 35 en 36 GDPR) - Wanneer een soort verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen voert de klant vóór de verwerking een beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens conform artikelen 35 en 36 GDPR.

In geval van gebruik van ROEM gelden specifiek:

 • ROEM is een Cloud Service (Public, Service Model: Saas) platform die de klanten kunnen gebruiken als werkingstool.
 • De antwoorden op de vragenlijsten in ROEM zijn anoniem of worden standaard anoniem verwerkt. Bovendien zijn er standaard geen vragen met PII (personal identifiable information) in de enquêtes voorzien. Er worden ook geen antwoorden herleid naar de PPI van respondenten.
 • De klant kan op eigen initiatief op twee manieren van deze anonimiteit afwijken, en niet-anonieme vragenlijsten afnemen.
  • hij/zij vraagt PPI op in de enquêtes, vb. Geef uw naam op.
  • hij/zij kiest voor ROEM Enterprise inclusief de optie op het versturen van niet-anonieme vragenlijsten. Op elke vragenlijst wordt standaard verwezen naar de niet-anonieme verwerking.
 • Indien de klant hetzij expliciet, hetzij impliciet, naar persoonsgegevens vraagt, dient hij te verwijzen naar geldende privacywetgeving, en eventuele andere ‘rechten’ van respondenten. In dit geval dient de klant en zijn personeel, zich te houden aan de voorwaarden en beschermingsmaatregelen uit voornoemde wet.

Bij de beëindiging van deze overeenkomst zal Bedrijfsopleidingen.be bv, indien de klant hierom verzoekt, de persoonsgegevens en/of bestaande kopieën onmiddellijk teruggeven of vernietigen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Bedrijfsopleidingen.be bv zal bevestigen dat het dit heeft gedaan (behalve indien een relevante wet of autoriteit Bedrijfsopleidingen.be bv verplicht om een kopie van de persoonsgegevens te bewaren). Voor alle duidelijkheid, niets in dit punt verplicht Bedrijfsopleidingen.be bv om kopieën van gegevens te vernietigen die het in eigen naam als Verwerkingsverantwoordelijke houdt.

Bedrijfsopleidingen.be bv zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Deze bepaling gaat over actieve en systematische verwerking van persoonsgegevens. Een lijst van deze verwerkers kan worden opgevraagd. Wanneer er veranderingen zijn inzake de verwerkers zal de nodige informatie hieromtrent aan de klant worden bezorgd. Klanten kan bezwaar indienen binnen de 7 dagen, zo niet gaan zij impliciet akkoord. Indien een andere onderneming uw persoonsgegevens zou gaan verwerken wordt u hiervan op de hoogte gebracht door ons of de andere onderneming binnen de wettelijke termijnen.

Bedrijfsopleidingen.be bv opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. Elke partij verbindt er zich toe om alle gegevens die ze direct of indirect van de andere partij krijgt strikt geheim te houden, tenzij in onderling akkoord wordt overeengekomen dat data mag worden verwerkt voor een bijkomend doeleinde.


Rechten van de klant

Wil de klant zijn gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan hij dit zelf doen via een (unieke) URL, gebruikersnaam en paswoord waarmee hij op alle momenten toegang heeft tot de data, ook eventuele gearchiveerde data. De klant kan eventueel kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door een kopie van een identiteitskaart, naar kristoff@bedrijfsopleidingen.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan de klant ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer deze de communicatie wenst te beëindigen.

De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Deze aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn.

Wanneer er sprake is van een datalek waardoor de rechten en de bescherming van de persoonsgegevens van de klant dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en de klant, bij een hoog risico voor zijn rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geïnformeerd.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Bedrijfsopleidingen bv is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van haar diensten inclusief de technische uitbating, opslag en technische beveiliging van de gegevens en de technische ondersteuning. Het heeft daartoe veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Technische maatregelen omvatten onder meer:

 • de toegang tot (onder zijn beheer staande lokalen waarin) de computers, bestanden, print-outs, elektronische dragers enzovoort (worden bewaard) worden afgeschermd
 • een aantal maatregelen ter bescherming van de software tegen hacking:
  • Elke nieuwe klant geeft via een aanvraagformulier volgende op:
   • een (unieke) URL
   • het mailadres van één unieke beheerder als gebruikersnaam
  • Deze klant krijgt via dit mailadres bevestiging van de URL, de gebruikersnaam en één (1) door ons gegenereerd wachtwoord. De klant krijgt op deze manier één (1) initiële toegang tot de software.
  • Deze ‘beheerder’ kan desgevallend lees- en schrijfrechten toedienen aan andere. Op dat ogenblik creëert de klant nieuwe beheerders. De klant is op die manier zelf verantwoordelijk voor de toegang tot de gegevens door haar eigen personeelsleden en de verwerking van de gegevens door haar eigen personeelsleden, alsook van anderen aan wie ze beheer- en/of schrijfrechten toekent.
  • Bedrijfsopleidingen.be bv raadt de klant aan om het paswoord enkel te wijzigen in een veilig wachtwoord en/of veilige wachtwoorden te creëren voor anderen. In het kader van beveiliging van uw gegevens verwachten we een sterk wachtwoord van minstens 8 tekens die bovendien aan 3 van 4 volgende voorwaarden voldoet:
   • een kleine letter bevatten ( a-z )
   • een hoofdletter bevatten ( A-Z )
   • en cijfer bevatten ( 0-9 )
   • Een ander karakter bevatten ( . - _ * ! ? / )
 • Alle data worden opgeslagen op de Belgische servers van Combell nv, Skaldenstraat 212, 9042 Gent. Deze organisatie beschikt over diverse iso-certificaten die je op www.combell.com kan inkijken: ISO 9001, ISO 27001 en IS0 27701.
 • In geval van ROEM: Een mogelijk risico is datatransport. Om die reden voorziet de mogelijkheid om de antwoorden te versturen via een beveiligde HTTPS-connectie (SSL-certificaat). Bedrijfsopleidingen.be bv stelt uitdrukkelijk dat organisaties die niet intekenen voor een HTTPS-connectie onvoldoende beschermd zijn voor datalekken en adviseert haar accounthouders om alle dataverkeer te encrypteren via een SSL-certificaat. Deze is inbegrepen vanaf ROEM Enterprise.

Organisatorische maatregelen omvatten onder meer:

 • Bedrijfsopleidingen.be bv zal erover waken dat interventies door het eigen personeel en eventueel ingezette externe medewerkers met de gepaste zorgvuldigheid gebeuren zodat de belangen en verplichtingen van de klant en diens belanghebbenden (personeel, cliënten, derden, overheden) niet worden geschaad.
 • Bedrijfsopleidingen.be bv zorgt hiertoe voor de nodige voorlichting en beschikt over een nominatieve lijst van personen die in het kader van de verwerking toegang hebben tot de persoonsgegevens.
 • Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Als een klant de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kristoff@bedrijfsopleidingen.be. Er kan sprake zijn van fraude.


Aangaande minderjarigen

Bedrijfsopleidingen.be bv heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bedrijfsopleidingen.be bv raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand er van overtuigd bent dat Bedrijfsopleidingne.be of een klant zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelt over een minderjarige, neem dan contact op via kristoff@bedrijfsopleidingen.be. In geval verwijderen wij deze gegevens.


Intellectuele eigendomsrechten

De diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bedrijfsopleidingen.be bv of rechthoudende derden.

Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo´s en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, i.c. online te plaatsen op de site. Kosten inherent aan het onrechtmatig gebruik, i.c. online plaatsen van dit materiaal zullen integraal worden verhaald op de organisatie onder wiens gebruikersnaam en wachtwoord dit gebeurde.


Informatie aangeboden door de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv

Door gebruik te maken van de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv verbindt de klant zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Bedrijfsopleidingen.be bv bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van zijn diensten, producten, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze diensten, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsopleidingen.be bv. Het is om die reden verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de informatie te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Een uitzondering hierop is de informatie die de klant (voor zich)zelf heeft toegevoegd of gegenereerd.

De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Zo kunnen de diesnten van Bedrijfsopleidingen.be bv geconnecteerd worden met andere systemen, maar verwerkt Bedrijfsopleidingen.be bv deze gegevens niet. Bedrijfsopleidingen.be bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De aangeboden informatie op de websites van onze diensten is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of advies aan de klant of eender welke derde worden beschouwd.

Bij het verrichten van de diensten dient een specifieke vermelding te worden gemaakt bij:

  • ROEM

  Via een persoonlijke account op ROEM kan de klant wel -doch volledig in eigen beheer- informatie genereren die persoonlijk of aan specifieke omstandigheden is aangepast. De diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv beperken zich in dit geval tot het leveren van correct werkende software (empty box).

  In geval van deze diensten is het de klant, i.c. aanbieders van training, consult, jobs en verhuur van zalen die informatie toevoegt of genereert. De klant is hiervoor primair verantwoordelijke en zorgt ervoor dat zij in overeenstemming met alle geldende wetten deze informatie aanbiedt. De klant garandeert dat de aangeboden gegevens juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv.

  Ook hier aanvaardt Bedrijfsopleidingen.be bv geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte, misleidende of onvolledige gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden. Aanbieders maken zélf de keuze om evaluaties toe te laten, en kunnen deze toelating elk moment stopzetten. Aanbieders die de keuze maken om evaluaties toe te laten, zijn zélf verantwoordelijk voor de beoordelingen van ‘cursisten’. Enkel indien zij schriftelijk aantonen dat een evaluatie moedwillig foutieve informatie bevat, en/of niet aan onderstaande regels voldoet kan die evaluatie worden verwijderd. Bedrijfsopleidingen.be bv streeft een kwaliteitsvolle opvolging van de evaluaties na door deze een aantal regels op te leggen:

  • Elke beoordelaar dient een geldig e-mailadres te gebruiken. Nà het invullen van een beoordeling wordt via dit e-mailadres gevraagd om de evaluatie te bevestigen. Enkel bevestigde evaluaties worden gepubliceerd. Deze e-mailadressen worden nooit op de website getoond of met derden gedeeld. Beoordelaars kiezen er zelf voor of hun naam verschijnt.
  • Een beoordeling kan enkel worden onderbouwd met een korte toelichting indien die voor anderen een meerwaarde biedt.
  • Medewerkers of belanghebbenden van HR-diensten-leveranciers kunnen geen opleidingen evalueren.
  • Evaluaties die inconsistent zijn, schuttingtaal gebruiken, geen meerwaarde bieden voor de bezoekers van de site en/of er exhaustief op gericht een aanbieder in een slecht daglicht te stellen worden niet gepubliceerd.
  • Wie een evaluatie invult, steunt www.masomo.net, een lagere school voor meisjes in Kolwesi, een mijnstad in Katanga te Congo.


Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Algemeen

Bedrijfsopleidingen.be bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien iemand onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de diensten van Bedrijfsopleidingen.be ter beschikking wordt gesteld, kan deze kristoff@bedrijfsopleidingen.be contacteren.

De inhoud van de websites van de diensten kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bedrijfsopleidingen.be bv kan geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bedrijfsopleidingen.be bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De totale aansprakelijkheid van Bedrijfsopleidingen.be zal in ieder geval niet groter kunnen zijn dan hettotale bedrag aan kosten dat door de klant op jaarbasis betaald werd zoals bepaald in huidige overeenkomst met een maximum van 2500 Euro.

Aansprakelijkheid als Verwerker

De klant vrijwaart Bedrijfsopleidingen.be bv voor alle kosten, uitgaven (ook juridische), schadeloosstellingen, verliezen (met inbegrip van zakelijk verlies of verlies van baten), schulden, eisen, vorderingen, procedures of rechtszaken,… waarvan Bedrijfsopleidingen.be bv het voorwerp zou kunnen worden als gevolg van: (i) De uitvoering door Bedrijfsopleidingen.be bv van instructies die de klant geeft in verband met de verwerking van Persoonsgegevens (met inbegrip van instructies in verband met verzoeken van personen die hun rechten volgens de Wetgeving Gegevensbescherming uitoefenen, en instructies om Persoonsgegevens te bewaren, te onthullen, aan te passen of op andere manieren te verwerken); of (ii) elke inbreuk door de klant op dit artikel.

De aansprakelijkheid van Bedrijfsopleidingen.be bv is steeds beperkt tot deze gevallen specifiek voorzien in de GDPR. Bedrijfsopleidingen.be bv is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot Verwerkers gerichte verplichtingen van de GDPR of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld. De aansprakelijkheid van Bedrijfsopleidingen.be bv is in alle gevallen steeds beperkt tot de directe schade.

De klant vrijwaart Bedrijfsopleidingen.be bv te allen tijde voor alle aanspraken van derden.

Bedrijfsopleidingen.be bv kan niet worden verplicht tot enige vergoeding in geval van overmacht of toeval zoals gedefinieerd in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboeken en algemeen erkend door de Belgische hoven en rechtbanken.


Continuïteit, stopzetting, beëindiging of annulering

De services en SLA’s van Combell nv garanderen een permanente beschikbaarheid van de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv.

Klanten ontvangen binnen de 48 uur een antwoord op een vraag indien gesteld per mail aan kristoff@bedrijfsopleidingen.be met ROEM1 of BOBE1 in het onderwerpveld.

Klanten van ROEM participeren aan de Community of Users en/of informeren andere gebruikers over hun ervaringen / user experiences (UX). Deze UX wordt jaarlijks in een (online) overleg besproken tussen klanten en Bedrijfsopleidingen.be bv. Op jaarbasis wordt hier 2 uur voor voorzien door beide partijen.

Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt de klant twee weken tijd om alle info op te slaan op eigen dragers. Nadien verwijdert Bedrijfsopleidingen.be bv alle rechtstreeks aan de klant gelieerde data.

Bij annulering tot twee weken voor een event of training georganiseerd door Bedrijfsopleidingen.be bv blijft 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Nadien is het totale bedrag verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de ingeschrevene niet aanwezig kan zijn, mag er altijd een vervanger worden gestuurd mits de contactgegevens van deze persoon vooraf worden doorgestuurd. De afwezige heeft sowieso recht op inzage in de presentaties/slides indien deze voorhanden zijn. Wie niet ingeschreven is voor een event en zich alsnog aan deur aanmeldt, betaalt 150% van de deelnameprijs. Eventuele kortingen zijn op dat moment niet van toepassing.


Algemene bepalingen

Deze voorwaarden en privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Het privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken, meer specifiek diegene van het arrondissement Brugge zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze diensten of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens.Brugge, 30/05/18

voor Bedrijfsopleidingen.be bv

Kristoff Vandermeersch

ZaakvoerderReturn on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact