Return on Expectation Measurement
"Transfer Hope is not a strategy"  (J. Doe)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Wat doet ROEM?
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

Rollen

Effectieve leeractiviteiten en de evaluatie ervan zijn niet alleen de zaak van de trainers en L&D-managers, maar vereisen een betrokkenheid van diverse partijen in een gedeelde verantwoordelijkheid. In de verschillende fasen van het evaluatieproces hebben deze partijen een rol te spelen: het bepalen van de doelstellingen van de training, de analyse van de noden, het verzamelen van de gegevens, het kunnen consulteren van de gegevens, enz. ROEM vult onderstaande figuur van Leslie Rae aan met met een extra rol vervuld door de ondernemingsraad in geval een organisatie die heeft.

De lerende

De lerenden/de deelnemers aan de leeractiviteit kunnen in ROEM

 • Vragenlijsten invullen, met als doel:
  • de leerdoelen van de leeractiviteit af te stemmen op de verwachtingen van de lerenden
  • na te gaan of de lerenden gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de leeractiviteit en nadien de intentie hebben om het geleerde toe te passen
  • informatie te krijgen over de kwaliteit van de leeractiviteit
  • na te gaan of ze over de nodige kennis/vaardigheden/attitiudes en het nodige vertrouwen beschikken om het geleerde toe te passen op de werkvloer
  • na te gaan of ze het geleerde toepassen op de werkvloer
  • in te schatten of de omgeving van de lerende een bevorderende dan wel een remmende factor is in de toekomstige toepassing van nieuwe kennis/vaardigheden/attitudes op de werkvloer
 • Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) beheren, met andere woorden
  • Persoonlijke ontwikkelingsdoelen in te geven
  • Resultaten te consulteren die aangeven in hoeverre de leeractiviteiten waaraan de lerende heeft deelgenomen, bijdragen tot het bereiken van de persoonlijke ontwikkelingsdoelen

De leerbegeleider of trainer

De leerbegeleiders/trainers kunnen in ROEM

 • Optreden als ‘administrator’, wat betekent dat ze vragenlijsten samenstellen en bezorgen én resultaten beheren en bezorgen (zie L&D manager/personeelsverantwoordelijke)
 • Vragenlijsten invullen
  • Als tweede of derde evaluator, bijvoorbeeld voor een tweede of derde opinie over de mate waarin de lerende bepaalde kennis, vaardigheden, attitudes (competenties) beheerst
  • Om zijn of haar mening te geven over de kwaliteit van de faciliteiten, de samenstelling van de deelnemersgroep vlak na de leeractiviteit
 • Gebruik maken van de resultaten die ze als administrator zelf uit ROEM halen, of die aan hen worden bezorgd door een opdrachtgever die met ROEM werkt, zodat ze hun leeractiviteit kunnen optimaliseren

De direct leidinggevende of N+1

De direct verantwoordelijken kunnen in ROEM

 • Vragenlijsten invullen:
  • Als tweede of derde evaluator, bijvoorbeeld voor een tweede of derde opinie over de mate waarin de lerende bepaalde kennis, vaardigheden, attitudes (competenties) beheerst of het geleerde toepast
  • Om de leerdoelen van de leeractiviteit af te stemmen op de noden in de afdeling/organisatie
  • Om in te schatten of de omgeving van de lerende een bevorderende dan wel een remmende factor is in de toekomstige toepassing van nieuwe kennis/vaardigheden/attitudes op de werkvloer
 • Gebruik maken van de resultaten, zodat ze actief betrokken zijn bij leertrajecten en mee de toepassing om de werkvloer kunnen monitoren

De L&D-manager of personeelsverantwoordelijke

De L&D manager/personeelsverantwoordelijke zal in ROEM meestal de functie van ‘administrator’ op zich nemen. Dit betekent dat hij of zij in ROEM

 • Vragenlijsten samenstelt en bezorgt
 • Resultaten beheert en bezorgt aan de belanghebbenden binnen de organisatie (senior management, direct verantwoordelijken of ondernemingsraad) of erbuiten (bv. de opleider)

Het senior management

Het senior management kan op basis van de resultaten die hen worden bezorgd veranderingen ‘sturen’. Gezien hun drukke agenda worden deze resultaten in ROEM hapklaar voorgeschoteld via dashboards.

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad kan via hun leesfunctie in ROEM nagaan welk effect de beroepsopleiding en –omscholing heeft. Via ROEM kunnen ze ook de uitvoering van o.a. opleidingsprogramma’s en het opleidingsplan nagaan.
Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact