HOME WAT PLANS & PRICING RAPPORTERING VOORDELEN TOOLS CONTACT
banner

Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid Bedrijfsopleidingen.be BVBA

De voorwaarden in deze overeenkomst zijn van toepassing vanaf 30 mei 2018 en gaan uit van de onderneming Bedrijfsopleidingen.be bv, met zetel te 8200 Brugge, Zandstraat 539, BE 0811.228.321 en kadert in het gebruik van o.a. de diensten:

In het kader van onze diensten kan het voorkomen dat persoonlijke gegevens met ons worden gedeeld, zodat wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf … (zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn “persoonsgegevens”.

Het privacybeleid is van toepassing op die persoonsgegevens die we over personen verzamelen /opslaan met als doel de klant onze diensten i.c. tools in de allerbeste omstandigheden aan te bieden.

Organisaties en personen die gebruik maken van deze diensten, verder genoemd de “klant” zijn verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij verzamelen via onze diensten, i.c. tools.

Alle gebruikers (de zogenaamde betrokken natuurlijke personen) die via deze klanten gebruik maken van onze diensten hebben recht op privacy en bescherming. Bedrijfsopleidingen.be bv stelt in de hoedanigheid van verwerker, m.b.t. tot zijn opdracht voor het leveren van de hierboven opgesomde diensten, i.c. tools zoveel als mogelijk in het werk om de privacy van deze personen te beschermen.

Door gebruik te maken van de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv of door persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt de klant de praktijken die in deze overeenkomst worden beschreven.


De verwerking van persoonsgegevens

Bedrijfsopleidingen.be bv als Verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijfsopleidingen.be bv verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de registratie op een van onze diensten of platformen, bij de invoer of import van gebruikers, of wanneer door Bedrijfsopleidingen.be bv zelf diensten worden verleend:

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen naargelang het risico.Bedrijfsopleidingen.be bv verwerkt persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Bedrijfsopleidingen.be bv gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Bedrijfsopleidingen.be bv zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website(s) naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de klant. Ook kan Bedrijfsopleidingen.be bv hiermee zijn website(s) optimaliseren. De klant kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de klant ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

Bedrijfsopleidingen.be bv als Verwerker

Met betrekking tot de verwerking van eventuele persoonsgegevens, die door de klant worden opgeslagen op het door Bedrijfsopleidingen.be aangeleverde platform, zal de klant de rol van “Verwerkingsverantwoordelijke” en Bedrijfsopleidingen.be bv de rol van “Verwerker” hebben, zoals beschreven in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). De instructies van de klant beperken zich tot het afleveren van een goed functionerend platform (black box) dat instaat voor het opslaan van deze gegevens of de diensten die werden overeengekomen die Bedrijfsopleidingen.be levert aan de Klant.

De klant aanvaardt dat Bedrijfsopleidingen.be bv optreedt als een leverancier van diensten, o.a. een online platform. Bedrijfsopleidingen.be bv heeft niet de verplichting om de gegevens die door de klant worden opgeslagen op deze platforms te controleren of er kennis van te hebben. Bedrijfsopleidingen.be bv heeft evenwel het recht (maar niet de plicht) om die gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, als die gegevens naar het redelijk oordeel van Bedrijfsopleidingen.be bv illegaal zijn, of de rechten van derden schenden (of dreigen te schenden). Bedrijfsopleidingen.be bv heeft eveneens het recht om die gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen op verzoek van de bevoegde autoriteiten.

Bedrijfsopleidingen.be bv zal deze persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van de klant en/of in overeenstemming met de levering van de diensten uit de overeenkomst tussen bedrijfsopliedingen.be en de klant, of zoals wordt vereist door de wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit. In dat laatste geval zal Bedrijfsopleidingen.be bv de klant vooraf informeren voor zover als mogelijk, tenzij de relevante wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit dat verbiedt.

De klant aanvaardt dat hij de primaire verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens en volgt het door Bedrijfsopleidingen.be bv voorziene design op behoorlijke en juiste wijze op. Bedrijfsopleidingen.be bv zal, rekening houdende met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, de klant in de mate van het mogelijke bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 GDPR. De klant zal al deze bijstandsprestaties vergoeden.

In geval van gebruik van ROEM gelden specifiek:

Bij de beëindiging van deze overeenkomst zal Bedrijfsopleidingen.be bv, indien de klant hierom verzoekt, de persoonsgegevens en/of bestaande kopieën onmiddellijk teruggeven of vernietigen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Bedrijfsopleidingen.be bv zal bevestigen dat het dit heeft gedaan (behalve indien een relevante wet of autoriteit Bedrijfsopleidingen.be bv verplicht om een kopie van de persoonsgegevens te bewaren). Voor alle duidelijkheid, niets in dit punt verplicht Bedrijfsopleidingen.be bv om kopieën van gegevens te vernietigen die het in eigen naam als Verwerkingsverantwoordelijke houdt.

Bedrijfsopleidingen.be bv zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Deze bepaling gaat over actieve en systematische verwerking van persoonsgegevens. Een lijst van deze verwerkers kan worden opgevraagd. Wanneer er veranderingen zijn inzake de verwerkers zal de nodige informatie hieromtrent aan de klant worden bezorgd. Klanten kan bezwaar indienen binnen de 7 dagen, zo niet gaan zij impliciet akkoord. Indien een andere onderneming uw persoonsgegevens zou gaan verwerken wordt u hiervan op de hoogte gebracht door ons of de andere onderneming binnen de wettelijke termijnen.

Bedrijfsopleidingen.be bv opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. Elke partij verbindt er zich toe om alle gegevens die ze direct of indirect van de andere partij krijgt strikt geheim te houden, tenzij in onderling akkoord wordt overeengekomen dat data mag worden verwerkt voor een bijkomend doeleinde.


Rechten van de klant

Wil de klant zijn gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan hij dit zelf doen via een (unieke) URL, gebruikersnaam en paswoord waarmee hij op alle momenten toegang heeft tot de data, ook eventuele gearchiveerde data. De klant kan eventueel kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door een kopie van een identiteitskaart, naar kristoff@bedrijfsopleidingen.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan de klant ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer deze de communicatie wenst te beëindigen.

De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Deze aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn.

Wanneer er sprake is van een datalek waardoor de rechten en de bescherming van de persoonsgegevens van de klant dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en de klant, bij een hoog risico voor zijn rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geïnformeerd.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Bedrijfsopleidingen bv is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van haar diensten inclusief de technische uitbating, opslag en technische beveiliging van de gegevens en de technische ondersteuning. Het heeft daartoe veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Technische maatregelen omvatten onder meer:

Organisatorische maatregelen omvatten onder meer:


Aangaande minderjarigen

Bedrijfsopleidingen.be bv heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bedrijfsopleidingen.be bv raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand er van overtuigd bent dat Bedrijfsopleidingne.be of een klant zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelt over een minderjarige, neem dan contact op via kristoff@bedrijfsopleidingen.be. In geval verwijderen wij deze gegevens.


Intellectuele eigendomsrechten

De diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bedrijfsopleidingen.be bv of rechthoudende derden.

Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo´s en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, i.c. online te plaatsen op de site. Kosten inherent aan het onrechtmatig gebruik, i.c. online plaatsen van dit materiaal zullen integraal worden verhaald op de organisatie onder wiens gebruikersnaam en wachtwoord dit gebeurde.


Informatie aangeboden door de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv

Door gebruik te maken van de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv verbindt de klant zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Bedrijfsopleidingen.be bv bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van zijn diensten, producten, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze diensten, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsopleidingen.be bv. Het is om die reden verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de informatie te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Een uitzondering hierop is de informatie die de klant (voor zich)zelf heeft toegevoegd of gegenereerd.

De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Zo kunnen de diesnten van Bedrijfsopleidingen.be bv geconnecteerd worden met andere systemen, maar verwerkt Bedrijfsopleidingen.be bv deze gegevens niet. Bedrijfsopleidingen.be bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De aangeboden informatie op de websites van onze diensten is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of advies aan de klant of eender welke derde worden beschouwd.

Bij het verrichten van de diensten dient een specifieke vermelding te worden gemaakt bij:


Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Algemeen

Bedrijfsopleidingen.be bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien iemand onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de diensten van Bedrijfsopleidingen.be ter beschikking wordt gesteld, kan deze kristoff@bedrijfsopleidingen.be contacteren.

De inhoud van de websites van de diensten kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bedrijfsopleidingen.be bv kan geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bedrijfsopleidingen.be bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De totale aansprakelijkheid van Bedrijfsopleidingen.be zal in ieder geval niet groter kunnen zijn dan hettotale bedrag aan kosten dat door de klant op jaarbasis betaald werd zoals bepaald in huidige overeenkomst met een maximum van 2500 Euro.

Aansprakelijkheid als Verwerker

De klant vrijwaart Bedrijfsopleidingen.be bv voor alle kosten, uitgaven (ook juridische), schadeloosstellingen, verliezen (met inbegrip van zakelijk verlies of verlies van baten), schulden, eisen, vorderingen, procedures of rechtszaken,… waarvan Bedrijfsopleidingen.be bv het voorwerp zou kunnen worden als gevolg van: (i) De uitvoering door Bedrijfsopleidingen.be bv van instructies die de klant geeft in verband met de verwerking van Persoonsgegevens (met inbegrip van instructies in verband met verzoeken van personen die hun rechten volgens de Wetgeving Gegevensbescherming uitoefenen, en instructies om Persoonsgegevens te bewaren, te onthullen, aan te passen of op andere manieren te verwerken); of (ii) elke inbreuk door de klant op dit artikel.

De aansprakelijkheid van Bedrijfsopleidingen.be bv is steeds beperkt tot deze gevallen specifiek voorzien in de GDPR. Bedrijfsopleidingen.be bv is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot Verwerkers gerichte verplichtingen van de GDPR of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld. De aansprakelijkheid van Bedrijfsopleidingen.be bv is in alle gevallen steeds beperkt tot de directe schade.

De klant vrijwaart Bedrijfsopleidingen.be bv te allen tijde voor alle aanspraken van derden.

Bedrijfsopleidingen.be bv kan niet worden verplicht tot enige vergoeding in geval van overmacht of toeval zoals gedefinieerd in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboeken en algemeen erkend door de Belgische hoven en rechtbanken.


Continuïteit, stopzetting, beëindiging of annulering

De services en SLA’s van Combell nv garanderen een permanente beschikbaarheid van de diensten van Bedrijfsopleidingen.be bv.

Klanten ontvangen binnen de 48 uur een antwoord op een vraag indien gesteld per mail aan kristoff@bedrijfsopleidingen.be met ROEM1 of BOBE1 in het onderwerpveld.

Klanten van ROEM participeren aan de Community of Users en/of informeren andere gebruikers over hun ervaringen / user experiences (UX). Deze UX wordt jaarlijks in een (online) overleg besproken tussen klanten en Bedrijfsopleidingen.be bv. Op jaarbasis wordt hier 2 uur voor voorzien door beide partijen.

Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt de klant twee weken tijd om alle info op te slaan op eigen dragers. Nadien verwijdert Bedrijfsopleidingen.be bv alle rechtstreeks aan de klant gelieerde data.

Bij annulering tot twee weken voor een event of training georganiseerd door Bedrijfsopleidingen.be bv blijft 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Nadien is het totale bedrag verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de ingeschrevene niet aanwezig kan zijn, mag er altijd een vervanger worden gestuurd mits de contactgegevens van deze persoon vooraf worden doorgestuurd. De afwezige heeft sowieso recht op inzage in de presentaties/slides indien deze voorhanden zijn. Wie niet ingeschreven is voor een event en zich alsnog aan deur aanmeldt, betaalt 150% van de deelnameprijs. Eventuele kortingen zijn op dat moment niet van toepassing.


Algemene bepalingen

Deze voorwaarden en privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Het privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken, meer specifiek diegene van het arrondissement Brugge zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze diensten of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens.Brugge, 30/05/18

voor Bedrijfsopleidingen.be bv

Kristoff Vandermeersch

Zaakvoerder